Yivsiz Tüfek Ruhsatı Nasıl Alınır?

Sitemizin " Sorular Cevaplar " konu başlığının altında bulunan " Bize Yazın (iletişim) " bölümünden tarafımıza sıkça sorulan soruların biride
" Yivsiz Tüfek Ruhsatı " nın nasıl alınacağı gelmektedir.

Bundan yola çıkarak bu bölümde " Yivsiz Tüfek Ruhsatı " nın alınmasında gereken belgeler ve takip edilecek olan yolların nasıl olacağı anlatılmaktadır.

JANDARMANIN 2521 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YETKİLERİ VE FAALİYETLERİ

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı, Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, 07 Aralık 2000 gün ve 24253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile ikametgah yeri esasına göre
yivsiz av tüfeği belge ve izin işlemleri 07 Aralık 2001 tarihinden itibaren Jandarma tarafından yürütülmektedir.

11 Temmuz 2003 tarihinde 25165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 34 üncü maddesi 2521 sayılı Kanunun 8,9 ve 13 üncü maddelerinde değişiklikler yapmış ve bu değişiklikler ile avcıların avlanabilmeleri için, Polis ve Jandarma tarafından verilmekte olan
av tezkereleri yerine geçmek üzere, Çevre ve Orman Bakanlığınca Avcılık Belgesi verilmesi, Yivsiz Av Tüfeklerini Taşıma ve Bulundurma izin belgesi yerine geçmek üzere de Polis ve Jandarma tarafından Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi verilmesi esası getirilmiştir.

1. BELGE ÇEŞİTLERİ

a. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ,

b. Fabrika / imalathane Kuruluş ve faaliyet İzni,

c. Satın Alma Belgesi ,

d. Satıcılık (Bayilik) Belgesi ,

2. KİMLER NEREYE HANGİ BELGELERLE MÜRACAAT EDER?

a. Yivsiz Av tüfeği, satıcılık bayii müracaatlarında istenecek belgeler:

1- İkamet ettiği yer mülki amirliğine dilekçe,

2- Silah bulundurma veya taşımasına engel hali bulunmadığına dair uzman doktor raporu,

3- Savcılıktan sabıka kaydı,

4- 3 adet vesikalık fotoğraf,

5- İkametgah ilmühaberi,

6- Nüfus kayıt örneği,

b. Belge ve izin işlemleri

3. 2521 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BELGE VE İZİNLER

a. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ; 18 yaşını bitirmiş ve engel hali bulunmayan kişilere, Bakanlıkça belirlenen harç miktarını ödemek kaydıyla 5 yıl süreli olarak verilir. 5 yıllık süre sonunda mevcut mevzuat hükümlerine göre yenilenir. Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri; sahiplerine yivsiz av tüfeği taşıma ve bulundurma izni verir. Süresi biten yivsiz tüfek ruhsatnamesindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken ya da işyerinde bulundurma yetkisi sağlar.
Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni olmadan sadece Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ile avlanma yapılamaz.

b. Satın Alma Belgesi ;

18 yaşını bitirmiş ve engel hali bulunmayan kişilere sadece yivsiz av tüfeği satın almada kullanılmak üzere verilir. Mevcut yönetmelik hükümlerine göre süresiz geçerlidir. Bu belge sahibine sadece yivsiz av tüfeği satın alma yetkisi verir.Yivsiz av tüfeği satın alma belgesi ile silah satın alan kişiler en geç bir ay içerisinde satın almış oldukları silahlarını yivsiz tüfek ruhsatnamelerine kaydettirmek zorundadırlar.

c. Satıcılık (bayilik) Belgesi ;

2521 sayılı Yasa kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ve bunlara ait fişekleri satmak amacıyla valiler tarafından çevrenin özelliğine göre 1-3 yıl süreli olarak verilir. Süre konusundaki takdir valiye aittir. Satıcılık belgesi almak isteyenler 3 ncü maddede belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerle müracaat ederler.

1- İşyerinin kendi mülkiyetinde bulunduğunu veya kiraladığını kanıtlayan belge, (tapu, kira sözleşmesi)

2- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname.

d. Fabrika Ve İmalathane Kuruluş ve Faaliyet İzni ;

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen belgelerle İçişleri Bakanlığına müracaat ederek kuruluş ve faaliyet izni almak zorundadırlar.

4. BELGE VE İZİNLERİN VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

Yönetmeliğin 14 ncü maddesine göre belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı, alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.

5. KAYIT VE TESCİL

Yivsiz tüfek satın alma belgesi ile yivsiz av tüfeği satın alan kişiler, satın aldıkları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (kalibre), ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine satın aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde işletmek zorundadırlar.

6. YENİLEME ESASLARI

Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri (5) yıl süre ile geçerli olup, süresi biten yivsiz tüfek ruhsatnameleri mevcut mevzuat hükümlerine göre yenilenir. Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri; sahiplerine yivsiz av tüfeği taşıma ve bulundurma izni verir. Süresi biten yivsiz tüfek ruhsatnamesindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken ya da işyerinde bulundurma yetkisi verir.

7. DEVİR İŞLEMLERİ

Av tezkeresi, Sahiplik Belgesi veya Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinde kayıtlı Yivsiz Av Tüfekleri yasal engel hali bulunmayan kişilere satış veya hibe yoluyla devredilebilir.

Şahsın vefatı halinde kanuni yollardan diğer mirasçıların muvafakati alınmak şartıyla engel hali olmayan mirasçılardan birine intikal edebilir.

Devredilen yivsiz av tüfekleri devir alan kişi adına yivsiz tüfek ruhsatnamesine bağlanmadan teslim edilmez. Aksine hareket edenler hakkında adli işlem yapılır.

Devir işlemlerinde, silahı devralan şahsın Yönetmeliğin 14 ncü maddesine göre ruhsat almaya engel bir durumunun bulunmadığının tespiti halinde, devreden ve devralan ile birlikte ruhsat işlemini yapan birim amiri/komutanının da imzalayacağı bir devir tespit tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir.

8. TAŞIMA VE BULUNDURMA ESASLARI

Yivsiz tüfek ruhsatnameleri sahibine belgede kayıtlı yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma yetkisi verir. Söz konusu silahların, köy kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.

Sadece yivsiz tüfek ruhsatnamesi belgesi sahibine avlanma izni vermez. Avcılık sertifikası, avlanma izni ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan avlanma yapılamaz.

Yivsiz av tüfeği satın alabilmeniz için aşağıdaki işlemleri uygulamanız gerekmektedir.

Tüfek satın almaya gitmeden önce bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığına müracaat ederek
Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesi almanız gerekmektedir.

Bunun için yapmanız gerekenler.

Daha önce yivsiz av tüfek ruhsatı almadı iseniz veya yenilemek için
(Dikkat istenilen bu belgeler ilçe emniyet müdürlüklerine göre değişmektedir)

Gerekli Evraklar

Müracaat Edilecek Kurum

 Adli ve arşiv sabıka kaydı
 (suç kaydı varsa, kesinleşmiş şerhli mahkeme kararı)
 Savcılık
 İkametgah
 (Bazı ilçe emniyet müdürlüğü internetten çıkarıyor)
 Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden
 (nüfus müdürlüğü’ne sorunuz)
 Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi  Başvuru sahibi tarafından tedarik edilecek
 Sağlık raporu  Bağlı olduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü
 Kapaklı dosya  Başvuru sahibi tarafından tedarik edilecek
 3 adet vesikalık fotoğraf  Başvuru sahibi tarafından tedarik edilecek
 Vergi dairesine yatan makbuzun aslı  Vergi dairesi
 Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı  Vergi dairesi
 Dilekçe (Örnek Dilekçeleri indirmek için tıklayınız)  Başvuru sahibi tarafından tedarik edilecek
 Eski yivsiz tüfek ruhsatı (yenileme için)  Başvuru sahibi tarafından tedarik edilecek
 Sahip olduğunuz tüfekler (yenileme için)  Seri numaralarına bakmak için

Yukarıdaki tüm belge ve fotoğrafları yarım kapaklı dosya içerisine yerleştirerek; merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, köylerde ise bağlı olunan Jandarma Karakolu’na başvuru yapılmalıdır.

Verilecek "yivsiz tüfek satın alma belgesi" ile istediğiniz bayiden, fatura ile birlikte silah satın alınacaktır.

Satın alınan silah ve faturası ile birlikte tekrar bağlı olduğunuz emniyet müdürlüğü veya jandarma karakoluna giderek, alınan silahı kayıt ettirilmelisiniz.

Silahınızı, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kaydettirmeyi unutmayınız.

Tüfek sahibi iseniz ve yivsiz av tüfek ruhsatınız varsa

Ruhsat tarih ve numaranızı da belirteceğiniz bir dilekçe ve iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte bağlı olduğunuz emniyet müdürlüğü veya amirliği ya da jandarma karakoluna başvurmanız durumunda, adınıza "yivsiz tüfek satın alma belgesi" düzenlenecektir. Bu belge ile satın alacağınız tüfeğinizi ve bayi faturasını tekrar satın alma belgesini aldığınız kuruma götürerek, tüfeği ruhsatınıza işletmeniz gerekmektedir.
Tüfeğinizi fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işletmeyi unutmayınız.

Sitemizin "Soru Cevap Bölümünde" Bulunan Videolar, Resimler, Makaleler, Vs. Ekleyen Kişiye Aittir.
Bunlardan Doğacak Sorunlardan RASTGELEAVCI.COM Sorumlu Tutulamaz.
© RASTGELEAVCI.COM Tüm Hakları Saklıdır.