Balıkçılık Sirküler

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLERDE VE İÇ SULARDA AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN
36/2 NUMARALI SİRKÜLER

(12 AĞUTOS 2004 TARİH VE 25551 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR)

Dökümantasyon İçeriği;


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
Madde 1.-

Denizlerimizde ve iç sularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince; 1 Eylül 2004 - 31 Ağustos 2006 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

Tanımlar
Madde 2.-

Bu sirkülerde geçen terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

2.1. - Genel Tanımlar:
Amatör Balıkçılık: Sadece spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddî ve ticarî kazanç gayesi gütmeyen balıkçılık etkinliğidir.
Amatör Balıkçı: Maddî ve ticarî kazanç amaç gütmeden, sadece spor ve dinlence amacıyla su ürünleri avcılığı yapan gerçek kişidir.
Amatör Balıkçı Yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek amacıyla düzenlenen ve belirli kurallara uygun olarak yapılan balık tutma yarışmasıdır.
Amatör Balıkçılık Turizmi: Amatör balıkçıların maddî kazanç sağlamaksızın, bu sirküler ile belirlenen kurallar çerçevesinde, iç sular ve denizlerde yaptıkları balıkçılık turizmi etkinliğidir.

Sportif Balıkçılık: Spor amacıyla, maddî ve ticarî kazanç gayesi gütmeyen ulusal ya da uluslar arası balık avcılığı federasyonları kurallarına uygun olarak yarışma amacıyla bireysel ya da takımlar hâlinde yapılan amatör balıkçılık etkinliğidir.
Sportif Balık Avı Yarışması: Ulusal ya da uluslar arası balık avı federasyonlarınca konulan kurallara göre yapılan balık avı yarışmasıdır. Ulusal kurallar uluslar arası federasyon kurallarına uygunsa elde edilen rekorların Türkiye ya da Dünya rekorları olarak kabul edildiği yarışmalardır.
Su Ürünleri: Denizler, iç sular ve sun’î olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabiî veya sun’î olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünlerdir.
İstihsal Yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarıdır.
Balık Boyu (Toplam Boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafesidir.

Balık Boyu

Boy Limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyudur.
Sayı limiti: Her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık sayısıdır.
Zaman Yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı yılda su ürünleri avcılığının yasak olduğu tarihleri ifade eder. Bu yasakların başlangıç ve bitimini gösteren günler, getirilen düzenlemeye dâhildir.
Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişiliklerdir.
Amatör Balık Avı Rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi ifade eder.
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı ifade eder.
İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü ifade eder.

2.2. - Araç, Gereç Ve Yöntem Tanımları
Balık Ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı ifade eder.
Yemlik Uzatma Ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağı türüdür.
Olta Takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtadır.
Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türü.
Olta ipi: İp veya misina ya da metal liflerden mamul bir ucu mantara, kasnağa veya makaraya sarılı diğer ucu bedene bağlı olta takımı hazırlamada kullanılan materyal.
Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmı.
Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçası.
Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli yada kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen parça.
Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçası.
Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımıdır.
Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracıdır.
Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmedir.
Balık Taşıma Sepeti - Filesi - Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış araçlardır.
Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzaklardır.
Kepçe: Tutulan su ürünlerini sudan karaya veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde, saplı filedir.
Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereçtir.
Balık Yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemlerdir.
Yapay Yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plâstik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte yemlerdir. Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.
Doğal Yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemlerdir.
Mamul Doğal Yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemlerdir.
Su Altı Tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lâstik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfeklerdir.
Tırıvırı - Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adı.

2.3.- Türler İle İlgili Tanımlar 

2.3.1.- Yemlik Balıklar:
Aşağıdaki tabloda yer alan türler amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılabilecektir. Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler:
Çizelge-1 Yemlik Balıklar

Türler 
Tanımlamaları

(*) Azamî boydan daha büyük boydaki balıklar avlanabilir balık türleri sınıfında değerlendirilir.
12 cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.
Ayrıca istendiğinde yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilinde deniz ve tatlı su balıkları da yem amacı ile kullanılabilir.

2.3.2.- İç Sularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar
Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddî zararlar vermektedir. Bu balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir.
Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır.
Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.
Çizelge-2 İç Sularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı BalıklarZararlı Balıklar

2.3.3.- İç sularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar
Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.

Çizelge 3 - İç sularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

Sakıncalı balıklar
 

Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk Vatandaşlarının Amatör Balıkçılık Yapmaları
Madde 3.-

Amatör balıkçılık yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu sirküler ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler.
Bu kişilere müracaatları hâlinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir.
Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
Bu belge Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör avcılığa izin verilen her yerde geçerlidir.
Belgenin kaybı hâlinde beyan üzerine yenisi verilir.
Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
 

Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi

Amatör 
Balıkçı Belgesi

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Kişilerin Amatör Balıkçılık Yapmaları
Madde 4.-
4.1.- Devamlı İkamet Eden Yabancılar

Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler.
Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 Milyon TL bedel ile Ankara, İstanbul, İzmir il müdürlükleri ve Bakanlıkça yetki verilen il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir.
Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
Şekil-2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi

Misafir balıkçı belgesi

4.2.- Yabancı Turist Amatör Balıkçılar
a- Avlanma Pulu almak suretiyle bedelli olarak,
Amatör Balıkçılık Turizm İzni’ne sahip olanlar vasıtasıyla, iç sularımızda ve tekne ile denizlerimizde,
b- Bedelsiz olarak ve izin veya belge almaksızın,
-Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
-Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.

Amatör Balıkçılık Turizmi İzni
Madde 5.-

Bu izin, Amatör Balıkçılık Turizmi faaliyetinde bulunacak olan seyahat acenteleri, tüzel kişilikler ve Balık Avı Rehberleri’ne, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince verilir.
Amatör Balıkçılık Turizmi İzni, 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren, sadece kadrosunda amatör balık avcısı rehberi bulunduran seyahat acenteleri, tüzel kişilikler ile amatör balık avcısı rehberliği belgesi olan gerçek kişilere verilecektir.
Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:
Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizmi İzni

Amatör Balıkçılık Turizmi izni

Amatör Balık Avı Rehberi Belgesi
Madde 6.-
Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçen her gerçek kişi Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanır.
Her belge sahibi avına rehberlik ettiği avcının bu sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayan av rehberlerinin, "Amatör Balık Avı Rehberliği Belgesi"ne el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.
Amatör Balıkçı Avı Rehberi Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:
Şekil-4 Amatör Balık Avı Rehberi Belgesi

Amatör Balık Avı Rehberi Belgesi

Avlanma Pulu
Madde 7.-

Amatör Balıkçılık Turizm İzni'ne sahip olanlar her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 Milyon TL. karşılığında il veya ilçe müdürlüklerinden avlanma pulu almak zorundadır.
Her avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
Orman içi sularda ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği esaslar dâhilinde bu Bakanlığın mahallî teşkilâtlarından izin alınır.
 

Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar
İç Sularda Avlanabilecek Türler

Madde 8.-
İç sularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Çizelge-4 İç su Balıkları

Türlere ilişkin sınırlamalar

1 (Değişiklik 26/02/2005 tarih 25739 sayılı Resmi Gazete)
% 5 küçük boylara izin verilir.
* Diğer türlerde avlanılan tür tek veya karışık olsun 10 adeti geçemez.
**Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanacaktır.
*** Çankırı - Güldürcek, Bolu - Gölköy, Samsun - Derbent, Kastamonu - Beyler, Karaman- İvriz, Erzurum - Kuzgun, Van- Zernek baraj göllerinde gökkuşağı alabalığı avcılığı dönem boyunca serbesttir.

Çizelge-5 İç Sularda Zaman Yasakları

İç sularda zaman yasakları

Denizlerde Avlanabilecek Türler
Madde 9.-

Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

Çizelge-6 Deniz Balıkları

Denizde avlanabilecek türler

Korunma Altındaki Türler
Madde 10.-

Denizlerde ve iç sularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler

Korunma Altındaki Türler
 

Yöntem ve Sınırlamalar
İç Sularda Amatör Avcılık
Madde 11.-

Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
Bir amatör en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
EK-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı iç sular ile EK-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı iç sularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter, çevirme, tırıvırı gibi) iç sulardaki amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
İç sularda su altı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.
Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız iç su ve deniz balıkları hariç; her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
İç sularda boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
1 kilometrekareden daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
İç sularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmî tatil günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahallî kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

Madde 12.-
Denizlerde Amatör Balıkçılık

Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tâbi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm den küçük olamaz.
Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. Su altı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
Bu sirkülerde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

Alan Yasakları ve Sınırlamalar
Yer Yasakları
Madde 13.-

1-Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan iç su kaynakları sirküler ekinde EK - 1 sayılı listede, kısmî yasakların uygulandığı akarsular ise EK - 2 sayılı listede verilmiştir.
Ek - 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, sirküler ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.
Projeye dayalı olarak istihsale açılan göletler, sirküler ile getirilen düzenlemelerin dışındadır. Bu alanlarda yapılacak istihsale ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

(Değişiklik 16/08/2005 tarih 25908 sayılı Resmi Gazete)
2-Gökçeada Yıldız Koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
3-Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
4-Akdeniz Kızıl Liman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N - 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.
5-Mersin İli, Erdemli İlçesinde kurulu ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan liman ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.

Diğer Yasaklar
Madde 14.-

a)> Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
b)> Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.
c)> Sirkülerde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
d)> Deniz ve iç sularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tâbidir.
e)> Orman içi sularda amatör balıkçılık yapılırken Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün veya Doğa Koruma ve Millî Parklar Mühendislikleri’nden avlanma fişi alınması zorunludur. Bu fiş alınmadan balık avlamak amacıyla ormana girmek ve avlanmak yasaktır.
f)> Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
g)> Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
 

Cezalar
Madde 15.-

Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.

Koruma ve Kontrolle Görevli Olanlar
Madde 16.-

(Su Ürünleri Kanunu- Madde 33)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adlî mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Zapt Edilen Su Ürünleri ve İstihsal Vasıtaları İçin Yapılacak İşlemler
Madde 17.-

(Su Ürünleri Kanunu-Madde 34)
Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:
a)> Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.
Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.
Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adlî mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi hâlinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.
Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.

b)> Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur.
Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.
c)> Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır.
Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.

Sitemizin "Soru Cevap Bölümünde" Bulunan Videolar, Resimler, Makaleler, Vs. Ekleyen Kişiye Aittir.
Bunlardan Doğacak Sorunlardan RASTGELEAVCI.COM Sorumlu Tutulamaz.
© RASTGELEAVCI.COM Tüm Hakları Saklıdır.